Twoje konto Cargo
Informacje

Prowadzimy ubezpieczenia zgodne z INCOTERMS ® 2010 !
więcej >


Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 - opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL znajdują się na naszej stronie w zakładce "Przepisy"
więcej >

Skontaktuj się z nami w sprawie ofertyKontakt do aTraSeL
 

tel./ fax 22 87 984 19
tel. 22 61 211 60
Email : biuro@atrasel.pl
Web: http://www.atrasel.pl

 

Adres biura :
PL-04-308 Warszawa, ul. Dęby 3/7 lok. 3


Dojazd :
aTraSeL na zumi.pl


 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i przetwarzania, a także o prawach osób korzystających z usług Platformy cargo (dalej: „Platforma”), zarządzanej przez Elżbietę Kurzelę prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ATRASEL Elżbieta Kurzela z siedzibą w Warszawie (04-308), Dęby nr 3/7/3 (dalej jako: ATRASEL lub „Administrator”).

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie w przypadkach, gdy ATRASEL przetwarza dane osobowe jako administrator.

DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba to taka, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie takich danych jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”) oraz zgodnie z polskimi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Z Administratorem można się skontaktować:

  1. Listownie – pisząc na adres ul. Dęby nr 3/7/3, 04-308 Warszawa;
  2. Elektronicznie – wysyłają maila na adres: info@atrasel.pl

CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach i na wskazanych podstawach prawnych:

  1. w celu założenia i prowadzenia kont użytkowników Platformy na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody;
  2. w celu obsługi procesu reklamacyjnego, obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia praw – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także dochodzeniu praw;
  3. w celu obsługi zapytań kierowanych przez formularz kontaktowy – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na odpowiadaniu na otrzymane wiadomości i prowadzeniu korespondencji.

LOGI SYSTEMOWE

Administrator zbiera informacje dotyczące korzystania z Platformy przez jego użytkowników oraz ich adresy IP – na podstawie analizy logów systemowych. Informacje te są niezbędne do prawidłowego utrzymania infrastruktury informatycznej, zapewnienia bezpieczeństwa oraz zarządzania incydentami.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym odbiorcom, przy czym administrator robi to zgodnie z prawem. Odbiorcami mogą być podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów, w szczególności zewnętrznym dostawcom IT, wspierającym działalność Administratora. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowywanie danych osobowych uzależnione jest od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane:

  1. w celu założenia i prowadzenia kont użytkowników w Platformie cargo– do czasu realizacji celu, w związku, z którym dane zostały zebrane lub do czasu odwołania zgody;
  2. w celu obsługi procesu reklamacyjnego, obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia praw - będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi reklamacji, a następnie przez okres dochodzenia roszczeń;
  3. w celu obsługi zapytań kierowanych przez formularz kontaktowy - będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi zapytania, a następnie przez okres dochodzenia roszczeń.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wycofania zgody, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo dostępu do danych – na tej podstawie Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, czy przetwarza jej dane, a jeżeli ma to miejsce informuje ją o celach przetwarzania danych, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych, zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, prawie tej osoby do złożenia skargi do organu nadzorczego i – jeżeli dane zostały pozyskane z innego źródła niż ta osoba – o źródle danych.

Prawo do uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator wydaje osobie, której dane dotyczą kopię danych przetwarzanych przez Administratora.

Prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator zmienia/prostuje dane na wniosek osoby, której te dane dotyczą, i która zgłosiła, że są one nieprawidłowe.

Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą może żądać usunięcia danych osobowych, o ile zostały już zrealizowane wszystkie cele, dla których dane te zostały zebrane.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą może wnioskować do Administratora o zaprzestanie wykonywania operacji na jej danych, a Administrator zaprzestanie wówczas przetwarzania danych i ich przechowywania zgodnie z przyjętymi okresami retencji do czasu, kiedy nie ustaną przyczyny ograniczenia przechowywania danych. Nie dotyczy to przypadków, gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie danych.

Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie Administrator na wniosek osoby, której dane dotyczą wydaje jej dane w formacie możliwym do odczytu na komputerze.

Prawo do sprzeciwu – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą ma prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jej danych przez Administratora w celach marketingowych lub sprzeciw wobec innych celów przetwarzania, związany z jej szczególną sytuacją.

Prawo do wycofania zgody – osoba, której dane dotyczą ma prawo w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem tej zgody.

W celu realizacji swoich praw osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się z Administratorem listownie lub elektronicznie, zgodnie z danymi podanymi w akapicie zatytułowanym „Kontakt”. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski są udzielane w ciągu miesiąca od daty ich otrzymania przez Administratora. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje o tym osobę, która złożyła wniosek.

Prawo do złożenia skargi do UODO - w przypadku uznania przez osobę, której dane dotyczą, że przetwarzanie jej danych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma ona prawo złożenia skargi do urzędu nadzorczego, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIES

Platforma cargo wykorzystuje technologię plików cookies, które służą do zapewnienia prawidłowego korzystania przez użytkownika z Platformy oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Ubezpieczającego odwiedzającego Platformę cargo. Osoba odwiedzająca Serwis może w każdym czasie usunąć lub zablokować pliki cookies poprzez skorzystanie z opcji odstępnych w przeglądarkach internetowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Treść Polityki Prywatności podlega regularnym przeglądom i w razie potrzeby może ulec zmianie, w szczególności w przypadku nastąpienia zmian przepisów prawa, zmian operacji przetwarzania lub zakresu przetwarzanych danych.

 

Pośrednictwo ubezpieczeniowe prowadzimy tylko jako multiagencja.
Nazwy zakladow ubezpieczeń do wglądu na życzenie.
Zarejestrowano w Komisji Nadzoru Finansowego (www.KNF.gov.pl) pod nr 11183496/A